ویژه نامه میرزاکوچک

طراحی ویژه نامه شهادت میرزا کوچک جنگلی، کاری از قرارگاه جهادی شهید میرزاکوچک جنگلی - طرح هجرت 3 بسیج سازندگی