قامت برنج

قامت بی قیمت برنج که دسترنج زنان و مردان زحمتکش روستاییست، حاصل روزها و ساعت ها مرارت زنان و دختران در زمین های باتلاقی.