گنبد شهدای گمنام

پرچم یا فاطمه الزهرا

زید

زید

پــاســگاه زیـــد (مناطق عملیاتی جنوب)